Statut odpłatnej działalności Fundacji Akceptacja

Statut Podmiotu Leczniczego

Fundacja Akceptacja

NZOZ Medyczna Akceptacja

Tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2021 roku

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja Akceptacja zwana dalej „Założycielem” ustanowiona przez Krzysztofa Szymkowiaka, Kingę Sundmann i Bartosza Łukasza Filipczaka zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 3 kwietnia 2017 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z 6.04.1984 0 fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Założyciel rejestruje podmiot leczniczy i tworzy w jego ramach zakład leczniczy o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyczna Akceptacja” w celu wyodrębnienia działań medycyny ratunkowej realizowanych przez Założyciela zwany dalej „Podmiotem”

§2

 1. Siedzibą podmiotu jest Poznań.
 2. Terenem działania Podmiotu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić swoją działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania podmiotu jest nieoznaczony.

§3

Podmiot używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz stosować nazwę w innych obcych językach.

§4

 1. Podmiot działa na rzecz ogółu społeczności.
 2. Realizacja zadań statutowych podmiotu może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami za zgodą Założyciela.

ROZDZIAŁ Il

CELE I FORMY DZIAŁANIA PODMIOTU

§5

 1. Cele Podmiotu realizowane są w zakresie:
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.);
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształcenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, prowadzenia działań ratownictwa medycznego w rozumieniu Art. 15. Ustępu 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z dnia 20 października 2006r.);
 • prowadzenie Grupy Ratownictwa Specjalistycznego (GRS) zwanej dalej Grupą, która realizuje następujące cele szczegółowe:
 1. Przygotowanie zespołów do pracy poszukiwawczo-ratowniczej
 2. Branie czynnego udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej na temat pracy poszukiwawczej z udziałem psów.
 4. Propagowanie działalności ratowniczej
 5. Nawiązanie kontaktów i współpraca z innymi organizacjami i zrzeszeniami o podobnych celach działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 • prowadzenie działań w zakresie ochrony praw zwierząt w rozumieniu Art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 1. Podmiot realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego w ramach działań Założyciela. Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej w ramach działań Założyciela

§6

Cele Podmiotu realizowane są poprzez:

1)         w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 1. Prowadzenie usług transportu sanitarnego i medycznego
 2. Realizowanie programów profilaktyki zdrowia – badania profilaktyczne i działania edukacyjne
 3. Świadczenie usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) stacjonarnych i wyjazdowych
 4. Świadczenie usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w postaci konsultacji zdalnych za pomocą platform internetowych

2)     w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształcenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 1. prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeń noszących znamiona kataklizmu, prowadzenie placówek szkolnych działających w systemie oświaty w zakresie edukacji medycznej i ratownictwa medycznego.
 2. Prowadzenie działań ratowniczych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ratowniczego
 3. Realizowanie usług zabezpieczenia ratowniczego

3)           w zakresie działania Grupy Ratownictwa Specjalistycznego:

 1. Prowadzenie cyklicznych szkoleń o programie dopasowanym do wymogów egzaminacyjnych IRO/PSP na poszczególnych stopniach.
 2. Szkolenie przewodników psów
 3. Szkolenie psów ratowniczych
 4. Współdziałanie z lokalnymi władzami administracyjnymi oraz podmiotami gospodarczymi.
 5. Współpracę ze służbami Państwowymi (Straż, Policja, Wojsko Polskie)
 6. Pozyskiwanie środków potrzebnych do wyposażenia jednostki w sprzęt i odzież terenową oraz do prowadzenia szkolenia i akcji poszukiwawczych.
 7. Podnoszenie kwalifikacji członków grupy poprzez udział w manewrach jednostek o podobnym profilu oraz udział w szkoleniach.
 8. szczegółowe zasady funkcjonowania Grupy ujęte są w Regulaminie Grupy.

§7

Dla osiągnięcia swych celów Filia może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Założyciela i Filii.

ROZDZIAŁ III

FINANSE PODMIOTU

§8

Środki na realizację celów Podmiotu w całości pokrywa Założyciel.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PODMIOTU

§11

Organem Podmiotu jest wskazany przez Założyciela Kierownik podmiotu leczniczego.

§12

KIEROWNIK PODMIOTU LECZNICZEGO

 1. Organem Podmiotu jest Kierownik.
 2. Do jego kompetencji należy zarządzanie Podmiotem
 3. Zarząd Założyciela dla potrzeb zarządzania Podmiotem może powoływać do jego kierowania kolejne osoby funkcyjne

§13

Oświadczenia woli w imieniu Podmiotu, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, składa każdy z  członków Zarządu Założyciela samodzielnie.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

 1. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Podmiot został załozony przez Założyciela.
 2. Zmian w statucie dokonuje Zarząd Założyciela.

§15

 1. Likwidację Podmiotu przeprowadza Zarząd.
 2. Wszystkie kwestie związane z likwidacją Podmiotu realizuje wyznaczona przez zarząd osoba członkowska zarządu Założyciela.
 3. W pozostałych kwestiach związanych z likwidacją obowiązują zapisy statutu Założyciela.

Tekst jednolity Statutu Podmiotu potwierdza swoim podpisem Kierownik Podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji Założyciela.